Bouw van een grondrecyclagecentrum - The Port Lands

DEC established soil recycling facilities in the port lands in toronto

Uitdaging

De herontwikkeling van Toronto’s 'waterfront' is een van de grootste stedelijke brownfieldsaneringsprojecten in de wereld. De waterkant van Toronto werd grotendeels aangelegd door landwinning in Lake Ontario waarbij materialen werden gebruikt die volgens de huidige normen als 'verontreinigd' moeten worden beschouwd. De saneringswerken in het projectgebied omvatten het uitgraven en afvoeren van de naar verwachting meer dan twee miljoen kubieke meter verontreinigde grond.

Voor de verwerking van de bijna 800 hectare (2.000 are) grond die eerst moet worden gesaneerd alvorens het gebied kan worden herbestemd, wilde Waterfront Toronto een proefcentrum voor grondrecyclage bouwen om na te gaan welke bodemsaneringsinstrumenten en -technieken het meest geschikt zijn en om de technologische, ecologische en economische haalbaarheid van een dergelijk saneringsproject te evalueren alvorens een permanent, grootschalig recyclagecentrum uit de grond te stampen.

Waterfront Toronto wilde daarbij de allernieuwste, meest geavanceerde technologieën inzetten om de grond te behandelen en opnieuw te gebruiken, i.p.v. de verontreinigde grond uit te graven en elders te dumpen, waardoor het verontreinigingsprobleem naar de stortplaats zou worden verschoven. Als strategie werd gekozen om de grond zoveel mogelijk te recycleren. Dit zou ook voldoende gereinigde grond opleveren voor de herontwikkeling van het gebied.

Het proefproject beoogde onder meer het in kaart brengen van de behandelingsmogelijkheden en kosten van grondsanering en het bevestigen van het feit dat de grond zodanig gesaneerd kan worden dat de schone grond voldoet aan de normen opgelegd door het ministerie van Leefmilieu.

Onze oplossing

De projectteams leverden alle mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat het proefcentrum voor grondrecyclage zodanig werd beheerd dat de gezondheid van de omwonenden en de natuurlijke omgeving werden gevrijwaard. Maatregelen voor stofbestrijding, luchtbeheersing, water- en afvloeiingsbewaking zijn allemaal voorhanden.

DEC en de andere uitbater hebben ongeveer 20.000 kubieke meter grond verwerkt en vervolgens verslagen opgesteld die Waterfront Toronto kon bekijken en evalueren.

Voor het proefcentrum van Waterfront Toronto paste DEC grondwastechnieken toe in een volwaardige, onafhankelijke installatie. Naast het wassen van de grond voerde DEC bijkomende proefnemingen uit waarbij een aantal complementaire, parallelle laboproeven worden uitgevoerd die peilen naar mogelijkheden voor bioremediatie, thermische desorptie, chemische oxidatie en stabilisatie-/verhardingstechnieken op ware grootte.
Hebt u een vraag over dit project?