Sanering van een terrein vervuild met gechloreerde solventen

DEC's remediation prooject of a site contaminated with chlorinated solvents

Uitdaging

Een metaalverwerkend bedrijf actief in Brussel had op de site gechloreerde solventen opgeslagen en geloosd, wat aanzienlijke vervuiling had veroorzaakt.

Er werden twee verontreinigingskernen (vooral met trichlooretheen, 1.2-cis-dichlooretheen en vinylchloride) in de grond en het grondwater vastgesteld. Bijkomend werden verontreinigingen met PAK's, minerale olie en zware metalen vastgesteld. Het bodemsaneringsproject omvatte het afgraven van beide vervuilde zones.

Ter hoogte van de site is de alluviale klei van de Zenne aanwezig op circa 2 tot 4 m-mv. Gezien de zwakke geotechnische kwaliteit van deze grondlaag werden in bestek complexe stabiliteits- en bemalingswerken (damwanden en bemaling met dieptebronnen) en een grondwaterzuiveringsinstallatie voorzien om tot circa 6 mbgl te ontgraven.

Onze oplossing

Om bovenvermelde complexe stabiliteits- en bemalingswerken en een grondwaterzuiveringsinstallatie te vermijden, stelde DEC de verbuisde ontgravings- en aanvullingstechniek voor. Hierbij wordt een stalen cilinder geplaatst en met behulp van een poliepgrijper wordt de grond in de cilinder ontgraven. Geleidelijk wordt de cilinder ontgraven en verder in de grond gedrukt tot de gewenste diepte bereikt is. De stalen cilinder vangt alle spanning van de ondergrond uit de omgeving op, zodat er geen verzakkingen kunnen optreden.

 

Vervolgens wordt de cilinder stap voor stap opgevuld met aanvulgrond (of stabilisé zand) en verdicht door het aandrukken met de poliepgrijper. Naarmate het aanvullen vordert, wordt de cilinder terug opgetrokken. De kwaliteit van de ontgraven grond kan schep voor schep door de erkende bodemsaneringsdeskundige gekeurd worden.
Hebt u een vraag over dit project?