Bekendmaking van de lidstaat van herkomst

Publication Date

Gereglementeerde informatie
 

DEME Group NV (de "Vennootschap"), met maatschappelijke zetel te Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, België (LEI:549300FPFPQPKI3PJV37), kondigt hierbij aan dat haar lidstaat van herkomst België is voor de toepassing van de EU-Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG.

Deze aankondiging gebeurt in overeenstemming met de vereisten van artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, na de toelating tot de handel van alle aandelen van de Vennootschap (d.w.z. 25.314.482 gewone aandelen) op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De Vennootschap zal gelijktijdig de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA), als bevoegde toezichthoudende marktautoriteit van haar lidstaat van herkomst, op de hoogte brengen. De effecten van de Vennootschap zijn enkel toegelaten tot de handel in België.